Giám đốc sáng tạo của The Circle – người ‘tiếp lửa’ cho những thương hiệu lớn tại Việt Nam

Là người đồng sáng lập The Circle, Giám đốc sáng tạo Lennart Cornelius Schaberg chia sẻ tầm nhìn được hoạch định dựa trên những giá trị bền vững, năng lực sáng tạo và kinh nghiệm quốc tế trong mỗi chiến lược xây dựng thương hiệu.