Việt Nam cần mô hình giáo dục nào trong thời đại 4.0?

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, giáo dục không thể đóng khung tại thời kỳ 1.0. Trong kỷ nguyên digital, lớp học không thể tự giới hạn mình trong bốn bức tường analog