TTC Land đề ra kế hoạch lãi chỉ 20 tỷ đồng năm 2023

TTC Land lên kế hoạch cho năm 2023 giảm mạnh 75% so với kết quả không mấy tích cực của năm trước.