Sự kiện tiền tê : Thị trường Bitcoin tăng gấp đôi từ đầu năm. Đầu tư hay không đầu tư ?